Arxiu Capitular

LA SANTA CINTA ALS LLIBRES I DOCUMENTS DE L’ARXIU CAPITULAR DE TORTOSA

Salvador Ballester
Canonge. Director de l’Arxiu Capitular de Tortosa

L’Arxiu Capitular de la catedral de Tortosa, sense cap mena de dubte, és un dels més destacats de Catalunya de tenir en compte la quantitat, la varietat de temes i la qualitat dels documents, de manera especial els medievals[1]. Ho prova la gran quantitat d’estudiosos, del país i d’estrangers, que cada any vénen a consultar els fons documentals o demanen, per correu, còpies i fotografies d’algun dels seus documents o llibres.

L’Arxiu Capitular, tal com cal, també guarda una abundosa documentació d’ençà de la “baixada” de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral i lliurament del seu Sagrat Cíngol encara que, sobre tot, en conserva a partir de la institució de la festa de la Mare de Déu de la Cinta, el 1508.

Alguns il·lustres i devots fills de Tortosa o residents a la ciutat han publicat llibres sobre la Mare de Déu de la Cinta: Martorell, O’Callaghan, Bayerri, Beguer, Jover, etc. o texts i articles referits a documents de l’Arxiu Capitular de Tortosa, com testimonis de la informació.

Ara el meu treball és humil, senzill, sense pretensions de cap mena, i el meu mòbil no és la relació d’algun fet d’aquesta multisecular devoció sinó més bé és l’aportació que pot facilitar les tasques d’investigació als estudiosos del tema. La meva intenció és de presentar un elenc documental que a través dels temps els arxivers capitulars, amb la major diligència i cura, anaren recollint i guardant per a la posteritat: els n’hem d’estar agraïts.

Faig per presentar un índex, doncs, de tota la documentació relativa a la Mare de Déu de la Cinta que per avui es guarda l’Arxiu Capitular. De tal manera desitjo oferir un estímul a aquells als qui els rosega el cuquet de la recerca, a llevar la pols… a aquests documents, per a llaor i honra de la Mare de Déu de la Cinta i de la mateixa ciutat de Tortosa, amb la finalitat de divulgar la seva història i tradició cinteres. Em penso que sempre ho agrairan els bons “fills de la terra tortosina”.

Presento l’índex per apartats:

 • Caixó de la Mare de Déu de la Cinta, núm. 37, de l’antic armari gòtic de l’Arxiu.
 • Contingut de la Caixa núm. 1, sobre la Mare de Déu de la Cinta.
 • Caixa núm. 2, sobre la Mare de Déu de la Cinta.
 • Caixa núm. 3, sobre la Mare de Déu de la Cinta.
 • Caixa núm. 4: projecte de restauració de les pintures de la Capella de la Cinta.
 • Caixa núm. 5: restauració de la Reial Capella.
 • Caixa núm. 6: restauració de la Reial Capella.
 • Carpeta núm. 1.
 • Carpeta núm. 2.
 • Carpeta núm. 3.
 • Carpeta núm. 4.
 • Còdexs.
 • Altres llibres.
 • Música.

Número 1

Contingut del Caixó núm. 73, Mare de Déu de la Cinta[2].
 • Quadern que heu l’Ofici de la Santa Missa (1623), anterior al Concili de Trento.
 • Institució de la Confraria (també al núm. 5)
 • Procés sobre el Cíngol de Maria Santíssima i miracles obrats per la seva intercessió.
 • Notícies i miracles.
 • Quadern sobre la Confraria i sobre la seva confirmació.
 • Deliberació Capitular per la institució de la Confraria del Sagrat Cíngul i quant a la mesura que cal que tingui (Bisbe Tena, 15.01.1617)
 • Quadern de tot allò que es trobà fins als darrers de desembre de 1692, en ordre a la tradició del descens de Maria Santíssima a l’Església Catedral i lliurament del Sagrat Cíngol.
 • Constitució de la Confraria (1617)
 • Breviari antic de l’Església de Tortosa (1547)
 • Constitució per la qual es disposa de com portar la Santa Cinta (Relíquia) a les parteres (1363)
 • Traspàs de la Relíquia, del reliquiari antic a un altre d’argent daurat (10.octubre.1619)
 • Sermó del Sagrat Cíngol de Maria Santíssima, predicat per Antoni Sanz i Sanz, ardiaca de Borriol, l’any 1829.
 • Acord capitular pel qual es s’interdeix la sortida de la Relíquia, a la sagristia, de no ésser per determinades festes i dies que determini el Capítol (18.juny.1620)
 • Forma de benedicció del Cíngol i Escapulari a honor de la Santíssima Verge de la Cinta.
 • Auto de lliurament que es feu de la Santa Cinta per portar-la a Madrid pel feliç part de la reina (1629)
 • Estatuts de la Confraria (traducció al castellà)
 • Relació dels fets esdevinguts en la compulsa d’altars, etc. per provar l’aparició de la Mare de Déu, a la seu, i a qui lliurà el Cíngol.
 • Text de la inscripció que es posà a la primera pedra de la nova Capella de la Santa Cinta, en pergamí (17.juny.1672)
 • Primera part de l’original, manuscrit, del Breviari particular de l’Església i diòcesi de Tortosa que, per manament de l’il·lustríssim senyor bisbe Alfons d’Aragó i acord de l’il·lustríssim Capítol, corregí i augmentà l’il·lustre senyor Francesc Corder, ardiaca de Corbera.
 • Decret de la Sagrada Congregació de Rituals (1621) per tal que la festa de sant Josep sigui colenda en aquesta ciutat.
 • Sumària informació per a provar un miracle de la Mare de Déu (9.octubre.1726).
 • Expedient format per provar el davallament de Maria Santíssima a la catedral de Tortosa.
 • Lliçons de l’Ofici, trameses a la Congregació de Rituals i aprovació de Sa Santedat (1726)
 • 17-27. Dues còpies autèntiques del miracle fet per Déu, Nostre Senyor, per intercessió de la Santíssima Verge de Villacañas, al regne de Castella, quan el canonge Ferrer portava la Relíquia a Madrid (1635)
 • Donació de censals que féu el prior claustral a favor de la fàbrica de la Capella de la Santa Cinta.
 • Donació feta pel cambrer Prunyonosa a favor de la fàbrica de la Capella de Nostra Senyora de la Cinta (8.març.1691)
 • Comptes de la despesa feta per la imatge d’argent de Nostra Senyora de la Cinta (1704) i obra de la Capella de la Cinta, en sis plecs (1757-1758)
 • Oració pròpia per a l’Ofici de la Santa Cinta (9.desembre.1730)
 • Compte d’obres a la Capella de la Santa Cinta, en dos plecs (1753-1754)
 • Lletra del rei Felipe V per sol·licitar de Sa Santedat l’extensió del Res del Sagrat Cíngol arreu del bisbat de Tortosa.
 • Obres a la Capella de la Santa Cinta, en dos plecs.
 • Sumari de les indulgències concedides als confrares pel sant pare Benedicte XIV.
 • Deu escriptures de censals per a la seva administració i lluminària.
 • Compte de la despesa per l’urna d’argent.
 • Deu testimoniatges autèntics, pertanyents a la Santa Cinta:
  • Còpia autèntica i autoritzada dels articles de l’inventari de la sagristia, de l’any 1357 i 1370, on consta que en aquests anys i entre les relíquies d’aquesta Església Catedral ja es posseïa la de la Santa Cinta.
  • Una altra còpia d’una constitució de 1363, feta en Capítol anual, sobre la manera i el ritual que cal adoptar en portar la relíquia de la santa Cinta a les dones en situació d’infantament.
  • Còpia de la lletra que a 12 d’abril de 1723 adreçà al Capítol el rei Felipe V, en aprovació del trasllat i disposició de la santa Cinta a la seva especial i magnífica capella, i perquè al catàleg dels germans de la seva Confraria es posés el nom de Sa Majestat com a Germà Major.
  • Testimoni autèntic donat per l’excel·lentíssim senyor Joan Bta. Sessé, a 21 d’octubre de 1724, pel fet que en aquest dia fou extret de l’Arxiu i Caixó de la Santa Cinta, per acord de l’il·lustríssim Capítol, un breviari particular de l’Església i diòcesi de Tortosa, imprès a València per Antonio de Giunta al 1507, en el qual ja estava afegit i imprès al final el res propi de la Santa Cinta.
  • Còpia autèntica de la resolució capitular del 10 de gener de 1617, relativa a la nova creació i fundació de la Confraria de Nostra Senyora de la Cinta.
  • Una altra còpia de la que l’il·lustríssim senyor bisbe Lluís de Tena, a diumenge 15 de gener de 1617, en acabada la solemne missa i processó general amb la santa Cinta, en acció de gràcies per la fundació de la Confraria, donà des de la trona la benedicció al poble amb el reliquiari i tot seguit, a la sagristia, mesurà la llargada de l’esmentada Relíquia la qual resultà ésser de dotze pams, ço és, de tres vares. De les quals coses en Pere Puigverd, secretari del Capítol, autoritzà una escriptura pública en la mateixa sagristia de la seu.
  • Una altra còpia de l’escriptura autoritzada pel senyor Puigverd, relativa a l’acte del trasllat del Cíngol de Maria Santíssima al reliquiari gran d’argent sobredaurat que, per a aquest ús, regalà al Capítol el M.I.S. bisbe Tena, i de la col·locació dels trossets que restaven d’un altre Cíngol en un altre reliquiari menut, juntament amb dues relíquies dels apòstols sant Pere i sant Pau, a 10 d’octubre de 1619, dia de dijous.
  • Còpia de l’acord capitular de 12 de juny de 1620 sobre el tros menut de la santa Cinta, per tal que es traslladi a un reliquiari menut d’argent que per a tal efecte ha estat regalat a l’Església per un devot.
  • Testimoni lliurat a 9 d’octubre de 1724 pel senyor secretari del Capítol, en Joan Bta. Sessé, pel qual es manifesta que en diverses avinenteses i per manament dels reis d’Espanya, per un dels senyors capitulars comissionats pel Capítol, la santa Cinta ha estat portada a la Cort per als feliços infantaments de les reines.
  • Còpia autèntica de la deliberació del Capítol, del 14 de desembre de 1508 en presència del senyor bisbe Alfons d’Aragó, feta a petició d’en Francesc Vicent, dignitat de prior i canonge de la metropolitana de Tarragona que entrà i assistí a l’il·lustríssim Capítol, per demanar la designació de dia especial per solemnitzar la festa de la Cinta i, tanmateix, perquè fos admès el res propi que ell mateix havia redactat per a la festa, així com l’almoina que lliurava per cobrir-ne les despeses. El Capítol ho acceptà i assenyalà la segona dominica d’octubre per a la festivitat. El senyor bisbe, present en aquest Capítol, ho aprovà tot.
 • Plica amb diferents escrits i l’auto d’un miracle de la Mare de Déu, a Vistabella, i una lletra per la qual es demana la santa
 • Cinta per l’infantament de la reina (16.març.1772)
 • Ofici de la Mare de Déu de la Cinta, pel canonge Francesc Lledó.
 • Donació de diversos censals.
 • Gratificació als portadors de la santa Cinta a Madrid (octubre de 1818)
 • Obres a la capella de la santa Cinta, en dues pliques (1755-1756)
 • Lletra d’en Josep Bosch (18.març.1724)
 • Lletra del canonge Jaume Vidal (15.febrer.1781)
 • Document de justificació d’autenticitat de l’extracció i nova col·locació de la santa Cinta en el reliquiari que es restaurà i millorà a despesa de Ses Majestats, en l’any 1854.
 • Còpia dels primers inventaris i altres notes referides a la tradició de la santa Cinta.
 • Lletra adreçada al rei per demanar l’extensió del res de la santa Cinta arreu del bisbat.
 • Descripció de la solemnitat feta per la posada de la “clau en lo cap de la obra de la seu”, a 17 de setembre de 1439.
 • Còpia impresa de l’expedient instruït a Roma, l’any 1724, per demanar la reposició de l’antic res de la santa Cinta.
 • Noves lliçons per a l’ofici de la santa Cinta, atorgades per la Sagrada Congregació de Rituals l’any 1726.
 • Sermó fet a honor del Sagrat Cíngol, predicat per l’il·lustríssim senyor canonge magistral d’aquesta catedral, Àngelo Sancho, essent majordom major Sa Majestat la reina, i representant de tan alta persona l’excel·lentíssim senyor doctor en Josep Domingo Costa i Borràs, arquebisbe de Saragossa.
 • Còpia de l’expedient instruït sobre el fet d’haver caigut una bomba sobre la capella de la santa Cinta, quan el setge de 1810, foradant la volta però sense que es veiés, més tard, cap tros de metralla o cap altre senyal.
 • Diversos papers referits a la santa Cinta: comptes i lletres.
  • Dues àpoques d’obra feta a la capella.
  • Lletra d’en Josep Martorell (24.maig.1737)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (31.gener.1725)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (1725)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (1726)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (31.juliol.1727)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (20.maig.1733)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (13.març.1733)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (3.juny.1733)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal (13.juny.1733)
  • Lletra al canonge Jaume Vidal, de Josep Bosch.
  • Lletra al canonge Jaume Vidal, de Melcior Royo.

Documents del Caixó núm. 73, de la santa Cinta, sense numerar.

 • Pergamí dels captius.
 • Comptes de les obres de la capella i explotació de la Pedrera de jaspi, en diversos plecs (segles XVII i XVIII)
 • Plica amb diversos exemplars de “La Santa Cinta” (revista de divulgació).
 • Una estampa-recordarori de la recuperació del reliquiari menor de la santa Cinta (9.juliol.1939)
 • Divinal Ofici, manuscrit del segle XVI.
 • Inventari del Forn de la santa Cinta.
 • “Historia de la Santa Cinta”, del doctor Ramon O’Callaghan (1910)
 • Fullet recordatori als confrares.
 • Goigs a la Mare de Déu de la Cinta (lletra)
 • Llibre de la Confraria, fundada a gener de 1617.
 • Projecte de trona per a la capella de la Cinta, de l’arquitecte Agustí Bartlett (1952)
 • “Butlletí de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de la Cinta”, enquadernat, amb els exemplars de 1919 (maig, setembre, novembre i desembre), 1920 (gener, abril, juliol, setembre, octubre i novembre) i 1921 (gener, març i abril).
 • Diversos documents particulars de la santa Cinta.
 • “Apuntes históricos de Tortosa y de la santa Cinta”.
 • “Poema del Sagrado Cíngulo” (dos exemplars)
 • Sermó de la Cinta, de fra Josep Beltran (1748)
 • Correspondència sobre la Pedrera de la santa Cinta (segle XVIII)
 • “Lecciones del Oficio de la Virgen de la Cinta” (quatre exemplars)
 • Llibre del receptor de la santa Cinta (1681)
 • “Apuntes de Tortosa y la Santa Cinta”
 • “Fundamentos históricos sobre la Santa Cinta”
 • Butlletí d’inscripció a la Confraria.
 • Làmina de finestral gótic de la seu (del programa de les festes de la Cinta de 1945)
 • “Novena de la Cinta”, de Miguel Esteban (1803)
 • Programes dels actes religiosos de la Confraria: 1919, 1923, 1925, 1927 i 1935.
 • Plec (dotze quartilles): “Pérdida y recuperación de los Relicarios de la Santa Cinta: 1808 – 1814 y 1936-1939.
 • “¿Conoce usted este Relicario?” (fullet)
 • “La Santa Cinta” : col·leció de la revista en els anys 1928 (manquen els mesos d’octubre i desembre), 1929 (es conserva el mes de març), 1933 (es conserven les del mes de març i setembre) i 1935 (es conserva el mes de març)

donacion-rey

Donació del rei Felipe V del Forn de la Cinta a Remolins

caja-guarda-documento

Caixa que guarda el document reial de Felipe V

Número 2

Contingut de la Caixa núm. 1 de la santa Cinta
 • Novenes de la santa Cinta : anys 1893, 1939 i 1942.
 • Tríduum a la Mare de Déu de la Cinta (1908)
 • Estatuts de la Confraria de la santa Cinta.
 • “Historia de la Santa Cinta”, del doctor Ramon O’Callaghan (1910)
 • Sis “Hojas Parroquiales” (núms. 8 i 9 del 1940), amb “Historia de la Cinta”
 • Plica amb les “Lecciones del Oficio de la Virgen de la Cinta”
 • Estampes diverses de la santa Cinta.
 • Notes referides a gravats de la santa Cinta.
 • Retalls de premsa sobre la santa Cinta (reculls d’E.Bayerri)
 • Notes autògrafes sobre la santa Cinta (d’E.Bayerri)
 • Plec d’escrits autògrafs sobre la santa Cinta : Prosa rimada, Poema de amor y esperanza, Originales para un programa de fiestas, no publicades (1955)
 • Esborrany del programa de la cinta de 1955.
 • Programes de les festes religioses de la Cinta : 1924, 1925, 1931, 1943, 1944, 1949, 1950, 1952 i 1953.
 • Plec d’escrits d’E.Bayerri sobre la santa Cinta: Sobre la fiesta, La entrega del Cíngulo a Santo Tomás, Las glorias de Tortosa, Los claustros de la Catedral, Misa de los caídos, Al finalizar las fiestas de Ntra. Sra. de la Esperanza, Historia del Sgdo. Cíngulo, El milagro de Villar de Cañas, Sobre la institución de la Cofradía, La fiesta de la “dote”, 1928 y fiestas y festejos callejeros. Un retall imprès de l’Enciclopedia Espasa, sobre la santa Cinta.

Número 3

Contingut de la Caixa núm. 2 de la santa Cinta
 • Correspondència del VIIIè. Centenari.
 • Situació econòmica.
 • Expedient per al matasegells especial, en el VIIIè. Centenari.
 • Propaganda.
 • Fotografies del VIIIè Centenari.Medalla del VIIIè. Centenari.

Número 4

Contingut de la Caixa núm. 3 de la santa Cinta
 • Veneració a la Mare de Déu de la Cinta a Mèxic (1991)
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1984-1985.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1985-1986.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1986, 1 octubre.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1987, 30 setembre.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1987-1988.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1988-1989.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1989-1990.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1991-1992.
 • Estat de comptes de l’Arxiconfraria de la Cinta, 1992-1993.
 • Peregrinació a Torreciudad, 9/10 d’abril de 1988.
 • Llibre d’actes de la Comissió del VIIIè. Centenari.
 • “¿Conoce usted este Relicario?” (dos fullets)
 • Un sobre que conté àpoques (objectes santa Cinta), 1969.
 • Dos fullets dels actes religiosos del VIII Centenari (setembre 1978)
 • Reglaments de la Cort d’Honor (dos exemplars, un d’imprès i l’altre mecanografiat)
 • Programa del Concert Extraordinari, pel VIIIè. Centenari (17.setembre.1978)
 • Carpeta de la santa Cinta amb:
  • Sobre amb els Estatuts de la Reial Atxiconfraria.
  • Projecte de reforma d’estatuts de la Reial Arxiconfraria (mecanografiat)
  • Estatuts de la Reial Arxiconfraria (impresos)
  • Carta sobre els vitralls de la cúpula de la Reial Capella i model d’acristallat.
  • Plànol de la nova situació de la taula d’altar (6.febrer.1968), aparellador M.Gaya.
 • Sobre la Cort d’Honor amb:
  • Reglament
  • Llista de la junta i zeladores.
  • Activitats, etc.
  • Estampes, postals i medalla de la santa Cinta.
  • Tres tríduus i quatre novenes, en espanyol.
  • Plec d’estampes de la santa Cinta, amb breu crònica històrica.
 • Sobre que heu:
  • “La capta del centenari” (full)
  • Lletra de l’Abadia de Montserrat en agraïment del donatiu per a la “maiòlica” de la Cinta (1988)
  • Lletra del canonge Luís G. Victoria, de Mèxic, sobre la devoció a la Cinta (1991)
  • Lletra de la Dirección General de Correos per l’emissió d’un segell, en el VIIIè Centenari (1988)
  • Telegrama del cardenal Casaroli (1984)

Número 5

Contingut de la Caixa núm. 4 de la santa Cinta
 • Projecte de restauració dels frescs de la capella de la Cinta, d’Emili Julià, 1994 (20 exemplars)

Número 6

Contingut de la Caixa núm. 5 de la santa Cinta
 • * Restauració de la Reial Capella de la santa Cinta:
 • Projecte de restauració
 • Relació de donatius.
 • Restauració de la capella: fullet gràfic d’Alfons Llorca i de Josep Lluís.
 • Programa dels actes religiosos de les Festes de la Cinta.
 • Sobre amb dibuixos del paviment, fotos i diapositives de la Reial Capella.
 • Projecte de restauració de la capella: pressupost.
 • Id. Amb fotos (dos exemplars)
 • Id. d’Emili Julià.
 • * Conveni entre l’Ajuntament de Tortosa, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Capítol Catedral per col·laborar en la restauració de la Capella de la Cinta.
 • * Sobre que heu:
  • “¿Conoce usted este Relicario?” (fullet)
  • Actualització de confrares (dos fulls)
  • Lletra d’una dona de Madrid per agrair la Mare de Déu els favors rebuts.
  • Cartells anunciadors de la capta per la restauració de la capella.
  • Sol·licitud d’exempció d’impostos i resposta.
  • Projecte de restauració (un sobre)

  Número 7

  Contingut de la Caixa núm. 6 de la santa Cinta
  • Certificacions d’obres, núm. 3 (8 exemplars)
  • Certificacions d’obres, núm. 4 (2 exemplars)
  • Certificacions d’obres, núm. 5 (6 exemplars)
  • Certificacions d’obres, núm. 6 (2 exemplars)
  • Projecte de restauració de la capella de la santa Cinta.
  • Sol·licitud d’ajut per restaurar els llenços de la capella.
  • Dossier: Punts d’ordre de la junta del 2 de novembre de 1997.
  • Còpia de l’acte de la junta del 3 d’agost de 1997.
  • Còpia del resum de l’assemblea general de setembre de 1997.

  Número 8

  Carpeta núm. 1 de la santa Cinta
  • Apunts del M.L.S. Manuel Garcia sobre la santa Cinta.

  Número 9

  Carpeta núm. 2 de la santa Cinta
  • Carpeta menuda : projecte de l’Altar de la Reserva de la santa Cinta.

  Número 10

  Carpeta núm. 3 de la santa Cinta
  • Àlbum de pell amb documentació relativa a la relació amb la Casa Reial espanyola i la santa Cinta, amb motiu del VIIIè. Centenari.

  Número 11

  Carpeta núm. 4 de la santa Cinta
  • Donatius per a la restauració de la capella de la santa Cinta.

  Número 12

  Còdexs
  • Núm. 14 Oració del segle XIV (in folio singulari) [desapareguda]
  • Núm. 77 De finals del segle XIV, amb oració del segle XVI afegida a la pàg. 27:
   • “Oratio Cinguli Beatae Mariae Virginis: Omnipotens sempiterne Deus qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et anima ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante praeparasti da, ut eius visitatione, et cinguli concessione hanc Ecclesiam decorasti eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per Domi.”
  • Núm. 81 Del segle XIV, amb oració “De Cingulo Virginis Mae.” A la pàg. 183.
   • “Deus qui Ecclesiam Dertusensem Beatissime Virginis Mariae visitatione et cingulo decorasti: eius n(o)b(i)s intercessione concedere: ut cingulo fidei et puritatis accinti a cuntis pecatorum necibus eruamur. Per Domi.”
  • Núm. 91 Confraria de la Cinta, del segle XVII (manquen els 28 folis primers)
  • Núms. 8 i 9 Missal de Tortosa, de Johann Rosembach, de 1524. Al foli 70v presenta la mateixa oració del còdex 81.

  Número 13

  Altres llibres
  • Officia propria Sanctorum Cathedralis Ecclesiae Dertusensis. Epacta enquadernada que, al començament i al final, porta els llibrets de les Lliçons de l’Ofici de la Mare de Déu de la Cinta (és l’Ofici aprovat a 1726).
  • Viage literario á las Iglesias de España, de Joaquín Lorenzo Villanueva, de 1806 (al volum V, carta 41, pàg. 137, parla de la santa Cinta)
  • La Santa Cinta de Tortosa. VIII Centenario. 1178-1978, de Mariano Jover Flix.
  • Hi ha inventaris de sagristia, sots-tresoreria i actes capitulars que fan referència a la santa Cinta, des de la institució de la festa.

  Número 14

  Música

  A més de l’Himne a la Verge de la Cinta hi ha bastants peces musicals dedicades a la Mare de Déu de la Cinta: són “villancets” o “villanesques” del mestre de capella de la catedral, Josep Escorigüela (1707-1740). El M.I.S. Josep Pavia Simó, canonge de la seu de Barcelona, en ressenya alguns al seu estudi sobre l’arxiu de música de la seu de Tortosa (a la separata de l'”Anuario Musical, 51″, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución “Milà i Fontanals”, Departamento de Musicología.- Barcelona, 1996.- pàg. 275)

  El M.I.S. Vicent Garcia Julve, canonge mestrescola i prefecte de música sacra de l’església catedral feu un estudi de les obres musicals d’aquest prolífer compositor. El seu treball es guarda en aquest Arxiu (encara per catalogar).

  En aquest moment s’elabora una tesi doctoral sobre l’obra d’aquest compositor.

  [1] “Guia dels Arxius Històrics de Catalunya“, 1988, pàgs. 261-267, i “Los códices medievales de la Catedral de Tortosa“, d’E.BAYERRI, 1968, pàg. 16.
  [2] Hem volgut conservat la numeració antiga del caixó malgrat d’haver-hi numeració repetida, com es pot veure, contenint diferent documentació.

  beneficio

  Benefici otorgat pel Bisbe Punter 1594
  sorteix
  Agenda

  june, 2023

  SALUTACIONS
  SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
  altres
  Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

  PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

  X