Arxiu de la Reial Arxiconfraria

Ramon Miravall, Doctor en Filosofia i Lletres Arxiver de la Reial Arxiconfraria
Felip Monclús, Llicenciat en Història

Catàleg.

El fet de preparar una exposició des d’una perspectiva nova i des d’un espai insòlit ha imposat l’accés als fons documentals de la Reial Arxiconfraria, a inventariar-los, a estudiar-los mínimament, a catalogar-los i, tanmateix, a fer-ne un primer ús. Cal suposar que els fons foren relativament coneguts pels destacats estudiosos que en van estar responsables en llur funció d’arxivers, encara que no sembla que hagin estat mai utilitzat en els diversos caires històrics i socials o religiosos i antropològics tot i la importància i transcendència que poden tenir, el qual fet ens sobta. L’avinentesa, doncs, ha estat ara el mòbil en aquest sentit i la present actuació ens ha portat a redactar un catàleg que comporti la possibilitat de conèixer i d’informar quant al fons, la difusió que ha de permetre el coneixement dels confrares i ciutadans i, de manera especial, d’atendre les consultes i respondre a les tasques de tota mena d’investigadors.

Cal fer notar que aquest només és un primer pas puix que manca una revisió acurada i, encara, un estudi dels continguts de cadascun dels còdexs, quaderns, expedients i altres documents per tal de conèixer l’abast dels continguts precisos i, de vegades, de justificar o resoldre els salts cronològics que a priori s’observen i que podrien respondre a transposicions de materials, o d’altres accidents semblants. La voluntat de deixar els fons en el seu punt òptim d’ordenació ha restat impossibilitada per la manca del temps necessari -a desgrat de la celeritat practicada- i tan sols uns dies més ens haurien permès de resoldre els conjunts de Correu i de Publicacions: el primer està constituït per documentació inconnexa i de tipologia diversa que, full per full, caldrà incorporar a altres seccions ordenades (una tasca que és d’exasperant lentitud) i la segona exigeix l’adopció de mesures especials davant la desigualtat de les publicacions i dels impresos, tot afegint que cal també ordenar els fons fotogràfics. Actualment, doncs, estem procedint a cobrir aquestes darreres fases que hauran de donar a resultat un coneixement absolut de l’Arxiu.

Cal advertir que els fons de la Reial Arxiconfraria, pels atzars esdevinguts en el pas dels temps, es complementen amb els existents a l’Arxiu del Capítol de la Seu i a l’Arxiu Diocesà de Tortosa, tot comptant que aqueixos mateixos atzars han portat involuntaris transposicions de materials.

El nostre catàleg, doncs, malgrat d’haver constituït una acció realitzada sota els imperatius d’una màxima urgència, haurà d’ésser entès com un pas definitiu en l’adequació de l’Arxiu de la Reial Arxiconfraria, tot seguint una línia de treball prèviament establerta que ha pretès equiparar-se a l’establerta a l’Arxiu Capitular de la seu.

Aquests són els continguts:

AFERS

1865, 2 febrer: Asociación de la Felicitación Sabatina á María Inmaculada, (ó sea, monumento perene espiritual), por la definición dogmática del misterio de su purísima concepción, canónicamente erigida en la iglesia del convento de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Tortosa: diploma atorgat a Marianna Oliva.

Premis de natalitat.

Obra social (assegurances)

Peregrinació diocesana a Roma (febrer 1889)

Missions (1923)

Llibre d’Or.

COBRAMENTS (anualitats – Índex de carrers – Relacions d’habitants)

Llibre de Cobransa / dela Confraria de Nª / Señora dela Cinta. Any 1790.(pell – sense paginar – paginació per carrers)

Índice de noms dels carre[r]s contenguts en este llibre fet en 1795. (pell i corretges per tancar – primeres pàgines malmeses – sense paginar)

Índice de noms dels carre[r]s contenguts en este Llibre fet en lo any 1797. (pell i corretges per tancar i pestanyes laterals d’indicació – sense oaginar – paginació per carrers)

Índice de los nombres de las calles contenidas en este libro hecho en el año 1807. (pell – sense paginar – pestanyes laterals de situació de pàgines)

Libro de la Cofradia de Ntra. / Sra. de la Cinta para el cobro de la / Anualidad del año 1809. (pell i lligams, amb pestanyes laterals de situació de pàgines – sense paginar)

Índice de los nombres de las calles de la Ciudad, Arrabales, Huertas y anotacion de sus folios echo para Este año 1828 y siguientes. (119 pàgs. a r. i v. + notes afegides – plec de fulls finals arrencats violentament)

Índice de los nombres de las calles de la Ciudad, Arrabales, Huertas y anotacion de sus folios hecho para este año 1832 y siguientes. (pell reutilitzaca d’un doc. antic amb resta d’una etiqueta on devia dir: “Libro de la Real Cofradía de … Cinta”, amb lligadors laterals, sense paginar)

CORREU (per classificar)

DELIBERACIONS (actes)

Delliberacions del 1659 a 1734 inclusive. (Pell – docs. inserits i anotacions exteriors – sense paginar) (imatge: Maria lliura el cíngol a l’apòstol sant Tomàs, segons la tradició de la “Narració del Pseudo-Josep d’Arimatea”).

libro-deliBeraciones
Coberta del llibre de deliberacions

Delliberacions (9 abril 1725 a 21 setembre 1727) (al llom: Dellibers. de 1735 a 1799) (Pell – docs. inserits – incorpora goigs a l’enquadernació – sense paginar) (Goigs a les primeres pàgines).

Libro de resoluciones de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta de esta Ciudad de Tortosa que empieza en 12 de En[er]º del año 1800 (i acaba a 23.03-1822?). Lligall sense enquadernar. Sense paginar – A l’angle superior dret s’indica: 1º).

Libro de deliberaciones y Acuerdos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta de esta Ciudad de Tortosa que empieza en 20 de Julio de 1823 (i acaba el 30 d’abril de 1846?). Lligall sense enquadernar i sense paginar. S’hi insereixen documents – A l’angle superior dret s’indica: 2º).

Libro de acuerdos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa [que empieza en] 8 de Sete. del año 1850 (i acaba el 25 de març de 1870). (Lligall sense enquadernar i sense paginar. Mal conservat. – A l’angle superior dret s’indica: 3º)

Libro de acuerdos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa (comença el 07.08.1870 i acaba el 24 de gener de 1901). Lligall sense enquadernar. Pàgines sense numerar. Mal conservat.

Deliberacions (del 24.01.1901 al 16.06.1928, 200 pàgs)

Deliberacions (del 01.07.1928 al 04.10.1931, el text conclou a la pàg. 40)

Deliberacions (del 03.07.1932 al 26.07.1936 (49 pàgs. escrites)

Deliberacions (del 17.03.1939 al 04.03.1945, 100 pàgs)

Deliberacions (del 17.06.1945 al 15.06.1958, 200 pàgs)

Deliberacions (del 03.08.1958 al 31.08.1969, 100 pàgs)

Copiador de la Real Cofradía de Ntra. Sra. /de la Cinta. (acords de sessions: del 10.04.1921 al 20.03.1935)

CERVETO, Ricard: dos dibuixos del reliquiari.

DONACIONS I BÉNS

Capítols matrimonials fets e fermats per lo magnífich micer Gieroni Lopicó de Xixon de vna y Joana Anna Galbe donzella y altres de altra / Die XV. Aprillis Anno a Nat. Dñi. M DC V. (indicació a la coberta, quatre fulls escrits a r. i v., i lligat amb fil amb marge protegit per una tira de pergamí).

Censal (expedient):

 • Instrument notarial duna venda efectuada per l’agricultor en Josep Rosselló a 28 d’octubre de 1643, amb Càndia Sorolla vídua d’en Mateu Valldeperes, hortolà. (Manuscrit de vuit fulls de 21,50 x 15,50 cm, molt deteriorats els tres primers, escrits a r. i v. llevat d’un altre de darrer a r.)
 • Instrument notarial de la donació efectuada per Càndia Sorolla, vídua d’en Mateu Valldeperes, pagès, al seu nebot en Custodi Blanch, també pagès, nebot com a fill de sa germana, a 7 de gener de 1673. (Manuscrit de 3 fulls r. i v. 15,50 x 21,80).
 • Instrument notarial de la donació efectuada per l’agricultor en Custodi Blanch al monestir de Santa Clara de Tortosa de l’orde de Sant Francesc dels Observants, el 6 de desembre de 1678. (Manuscrit de deu fulls de 15,50 x 21,00 escrits a r. i v. i 1 final a r.).
 • Insolutum danô feta y firmada per Custodi / Blanch, pagès de la p^nt. Ciutat de Tortosa en / fauor de la Rt. Abadessa y Conuent de Sta. / Clara de dita Ciutat, de diuersos censals / que junts comporten la suma y cantitat de / 335 … moneda de plata. / 1658. (sense numeració de pàgines – sense enquadernar – estat deficient)

Afer de l’Hort de la Cinta, a la partida de Sant Bernabé o de la Vil·la-roja:

 • 1/. Suspensió de subhasta (04.09.1874);
 • 2/. Lletra a Mateu Riba per la presentació de la demanda al ministre d’Hisenda (04.09.1874)
 • 3/. Sol·licitud al Jutjat, per l’expedient de protesta (14.08.1874)
 • 4/. Lletra de Vicent López Oliván a Felip Tallada (16.08.1874)
 • 5/. Sol·licitud al ministre d’Hisenda (còpia) del 03.09.1874.

INSACULACIONS

Libro de insiculacion / de Mayordomos, Capilleros / y otros empleados de la Cofradía / de la Virgen de la Cinta. Año 1790. (Pàgines sense numerar. Dades d’ençà de 1659).

libro
Llibre de insiculacions

ibro en que están continuados los individuos de la Ilustre Cofradía de la Sta. Cinta inseculados para Mayordomos y Capilleros y los demás emplehados. Año 1828. (Pàgines sense numerar. Dades d’ençà de 1659).

MÚSICA

MARTINES SOLÀ, Manuel: Nou himne a la Cinta (1942)

MARTINES SOLÀ, Manuel: Missa a tres veus mixtes, òrgan i orquestra “Nostra Cinta sobre tot”. Fou estrenada l’any 1942, amb orquestra, orgue i gran massa coral, a la catedral de Tortosa / Obsequi de l’autor a la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta. Juliol 1981).- Enquadernat.

MOREIRA RAMOS, Joan – PERIS, J. M.: “Himne a la Santa Cinta a tres veus amb acompanyament d’orgue”. (còpia).

MOREIRA RAMOS, Joan – PERIS, J. M. “Himne a la Santa Cinta a tres veus amb acompanyament d’orgue”. (reproducció d’una còpia).

ROSICH, Josepa: Cantigas (28.gener.1928)

SEMPERE, Marcel·lí: “Gozos de la Virgen de la Cinta”. 1884. (còpia).

Concurs de lletres per a l’himne a la Mare de Déu de la Cinta (1918)

NORMATIVA i ORGANITZACIÓ

Pergamins:

Meitat superior de pàgina de còdex, amb caplletra I (?) en blau vorejat de roig al r., amb paleografia gòtica del segle XIV (?), il·legible i aparentment escrita amb tinta negra, essent identificables 18 línies d’escriptura i llegible un text en vermell: fra. v. s. Lvcha; Al v. s’identifiquen 18 línies més de text, també escrits en llatí i amb tinta negra i parcialment legible, amb adherències d’un altre document del segle XIX.

Benefici que atorga el bisbe Gaspar Punter a Miquel Pastor, de la vila de Castelló (3 de març de 1594 a ND( Pergamí de 27 x 15,50 cm. Amb segell penjant

Breu de les indulgències a favor dels confrares de la santa Cinta del any 1617. / “Còpia de còpia de les indulgències concedides als confrares de la Confraria de Ntra. Sra. de la Cinta. Lo breu original se queda en lo archiu de la Cúria eclesiàstica al temps de la preservació a l’Ordinari. Paulo V: 7 de junio de 1617” . Inclou una còpia autèntica del breu (quatre fulls en foli, estripats per la meitat, escrits a r. i v. en escrit autògraf del secretari de cambra i govern del bisbat, en Francesc de P. Tallada), un imprès d’indulgències (1871) amb iconografia, un altre amb idèntiques característiques (1819), ambdós en foli, i un altre en poc més de quartilla (26.gener.1918)

Estatutos de la Cofradía de la S(an)ta Cinta. (Còpia a paper carbó de la còpia mecanografiada que és traducció dels primitius estatuts de divendres 13 de gener de 1617, escrita a una cara).

De los Estatutos de la S(an)ta Igl(esi)a Cathedral de Tortosa. (Esborrany manuscrit en 21 plecs numerats i un full solt, d’esmenes, dins el primer. Sense datar).

Ordenanzas de la Cofradía de María Santísima bajo el título de su Sagrada Cinta. [1 juliol 1771?].- (Enquadernat amb pell, en paper segellat en el regnat de Carles III, de 32 pàgines amb numeració posterior i text escrit en espanyol, amb documentació inserida).

ordenamientos
Coberta del ordenaments de 1771

Ordenanzas de la Real Cofradía de N(ues)tra S(eño)ra de la Cinta de Tortosa. (Còpia de les atorgades pel rei Carlos III a 23 d’agost de 1778, procedent d’en Manuel Ma. Queralt. A la coberta signa en llapis en Ramon Vergés Pauli, fent constar que és de reorganització i modificació, amb data atribuïda de 1771).

Plec d’esmenes al projecte de renovació estatuària (manuscrites a r. i v. i sense datar, que el fiscal eclesiàstic adreça al Capítol (?)

Estatuts de la Confraria, aprovats a l’assemblea general de 1931 (amb 3 exempl, de l’edició)

Conflicte de competències entre la Confraria i el Capítol (expedient):

1881, 1 febrer: esborrany o còpia de la Confraria al Capítol quant al protocol processional (quartilla escrita a r. i v.)

1881, 12 agost: La Confraria s’adreça al bisbe per exposar el problema, estudia la situació, aporta disposicions de les Sagrades Rúbriques i demana la normalització que el Capítol ha alterat amb la seva actuació (vuit fulls manuscrits r. i v.)

1881, 12 agost: Memorial que la Confraria adreça al bisbe de Tortosa (nou fulls relligats amb fil i escrits a r. i v. amb una nota final de Ramon Vergés Pauli)

S/d: Protocol processional segons les rúbriques de 1625, d’ençà de la disposició de la Sagrada Congregació de Rituals en decret del 7 d’agost de 1621 (un plec amb tres planes escrites a r. i v.)

Bloc documental: 1/. Memorial (plec amb tres cares manuscrites); 2/. Quartilla adherida on s’expliquen les rúbriques i les jurisdiccions (a dues cares); 3/. Esborrany de la Confraria, datada a 29 d’agost de 1879 (quartilla a dues cares manuscrites); 4/. Nota per a informacions testimonials; 5/. Nota que reprodueix el text de l’ofici capitular del 18 de gener de 1881 (vorejada en negre); 6/. Sobret amb notes; 7/. Quartilla manuscrita a ambdues cares on es reprodueixen els decrets 223, 2272, 377 i 4164. 8/. Lletra de Ramon Foguet a Felip Tallada, del 4 de febrer de 1881; 9/. Esborrany de memorial i demanda d’informació de 1882 quant a l’estat de la consulta feta (4 pàgs. manuscrites a dimensió de quartilla); 10/. Còpia de la comunicació capitular del 12 de juliol de 1881 (quartilla escrita a dues cares); 11/. Relació dels decrets afectants al conflicte (mesura de quartilla amb tres planes manuscrites).

1882, 4 febrer: rescripte del bisbe Francisco Aznar y Pueyo (en còpia manuscrita de Ramon Tedó) (4 fulls escrits a r. i v. llevat del darrer)

1883: Relación de todo cuanto ha ocurrido y en su virtud practicado en la cuestión surgida entre la Rl. Cofradía de Ntra. Sra. de la Cinta y el Iltmo. Cabildo Ecco. Acerca el sitio que deben ocupar los Mayordomos en las Procesiones (set folis esccrits a r. i v. pel secretari Felip Tallada, amb tots els fets i reproducció de les comunicacions d’ambdues parts)

Bloc documental:

 • 1/. El secretari de la Confraria transcriu i certifica els sis documents elementals del procés (12.agost.1881)en tres fulls mecanografiats a r. i v.);
 • 2/. Memorial que la Confraria adreça al bisbe de Tortosa (nou fulls relligats amb fil i escrits a r. i v.;
 • 3/ Auto de constitució d’expedient amb el materials precedent per tal d’ésser tramès al Capítol per tal que en doni resposta, amb suspensió preventiva de l’acord capitular del 18 de gener;
 • 4/ rescripte del bisbe Francisco Aznar y Pueyo del 4 de febrer (4 fulls escrits a r. i v. llevat del darrer)
 • 5/. Auto final: pel lliurament al Capítol del rescripte (transcrit) emès el 30 de juny de 1883 per la Sagrada Congregació de Rituals

1883, 23 agost: en reclamació d’una certificació del rescripte emès per la Sagrada Congregació de Rituals.

Apuntes sobre todo cuanto se hace o practica en la cuestión de la Cofª. De N. S. De la Cinta con el Illmo. Cabildo acerca el sitio que deben ocupar los Mayordomos en las procesiones que se lleva lla Sta. Relíquia. Plec amb texts a les quatre cares, r. i v., amb afegits i contenint:

 • Esborrany de memorial (mesura de quartilla, amb tres cares escrites)
 • Esborrany de memorial(plec amb tres cares manusescrites)
 • Esborrany d’instància (quartilla manuscrita per les dues cares)
 • Esborrany d’instància a la Sagrada Congregació per l’emissió d’un breu que conclogui l’afer (foli manuscrit r. i v.).
 • Nota en paper petit, escrita a dues cares.
 • Nota amb cinc aclariments a fer.
 • Lista de 40 noms, probables consultes a fer.
 • Esborrany de Ramon Foguet Domingo del document a presentar al Jutjat (full doblat, a mesura de quartilla, amb les quatre cares manuscrites).
 • Nota manuscrita de Daniel Olesa, per convocar una reunió.
 • En un fullet, còpia del doc. de 29 de juliol de 1881, signat pel degà.
 • Esborrany de document, ribetejat en negre.
 • Plec amb l’esborrany d’una instància, cara escrita a r. i v.
 • El Capítol participa al majordom primer, a 10 de maig de 1927, la seva disconformitat quant a disposicions adoptades per la Confraria.

Processó:

 • ordre processional i pagament de despeses en funció de la festa (Plica: Papeles de interés de la Real Cofradía…) (amb una lletra o sol·licitud de dos plecs, de 3 de setembre de 1889, signada per Paulí Maldonado i per Ramon Foguet, majordoms de la Reial Confraria de Ntra. Sra. de la Cinta, i adreçada al bisbe de Tortosa; i una altra lletra de quatre plecs que només està escrita per dos (r. i v.) i conclou en començar el pròxim r. que és resposta a la sol·licitud presentada al bisbe Francesc).
 • Rafael Borràs, en nom del prelat, a 7 d’abril de 1923 autoritza la distribució de la comunió als fidels en la missa del 24 al 25 de març, en commemoració de la “baixada de la Cinta”.

Secretaria, advertiments, organització d’actes i protocols:

 • Obligacions del secretari i altres afers de junta i d’actes.
 • Notes i antecedents.
 • Ordre processional, 1926.
 • Advertiments, 1921.
 • Dades i antecedents per al secretari (festivitats)
 • Banda de música militar (processó) (1855)
 • Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa, aprobados en junta general, de 29 de novembre de 1931, (confirmats pel governador civil de Tarragona a 5 de desembre de 1931), pel fiscal eclesiàstic (14.desembre.1931) i amb decret del bisbe Félix Bilbao (15.desembre.1931) i doc. de 4 març 1936 de manteniment de condicions de majordoms).
 • Comunicació dels confrares dignataris (Gerard Vergés, Manuel Beguer i Pinyol i Francesc de P. Tallada) del 4 de març de 1936 quant a les condicions que han de tenir els confrares que ocupin els càrrecs de majordom i d’altres (plec amb text mecanografiat a la primera plana).
 • Llistes de confrares.
 • Instància del primer majordom al bisbe de Tortosa (24.juliol.1960) per tal que aprovi la modificació o ampliació dels estatuts (en dos folis)
 • Comunicació signada pel bisbe Moll, de l’11 de novembre de 1960, per la qual autoritza el manteniment d’un altre any en el càrrec els membres de la junta de la Confraria, per raó de la modificació i ampliació dels estatuts.
 • Proposta de revisió estatuària (1960 i 12.juny.1966) (2 exempl. dels Estatuts de 1972)
 • El Capítol manifesta disconformitat quant al programa d’actes de la festa (1927)
 • Missa nocturna del 24/25 de març (1923)
 • Festivitats (celebració del 25 de març)
 • Indulgència plenària per a la pontifical de la Cinta (1919)
 • Casa Reial (1863)
 • La Majordomia Major de S.M. el rei comunica al prior (19.juliol.1863) l’acceptació del monarca a acceptar a portar el pendó de la confraria a la processó, designant el prior com a representant seu.
 • Inscripció del Príncep d’Astúries com a germà major (22.juliol.1863).
 • Ofici de l’Ajuntament Constitucional de Tortosa, del 26 d’agost de 1863, en resposta a la comunicació del prior per assabentar quant a l’acceptació del rei a portar el pendó de la Reial Confraria a la processó de la festa de la santa Cinta, autoritzant el prior a representar-lo.
 • La Majordomia Major de S.M. el rei comunica al prior (15.setembre.1863) la satisfacció del monarca per l’agraïment expressat per la Confraria.

OBRES

Plaça de bous, obres.

Monument a Manuel Ros de Medrano (1885)

Reposició de la imatge de la Mare de Déu a l’església del Pi, de Barcelona (març 1942)

Reliquiari menor: proposta de millorament (1946) (5 docs.)

Baiard nou de la Mare de Déu.

Trona de la capella (llista de donacions per a la construcció)

Trona de jaspi per a la capella (desembre 1951 a gener 1952) (4 docs.)

Restauració de pintures i d’escultures (1954)

Obres a l’altar de la capella i a la porta de l’Olivera.

Reposició de la imatge de la Porta de l’Olivera (1956)

Il·luminació de la capella, pressupost (23 juny 1971)

OBRES HISTÒRIQUES, LITERÀRIES i CRÒNIQUES

Historia de la Sagrada Cinta. Tortosa condecorada con la dávida de la Sagrada Cinta de María, compuesto por don Vicente Pinyol y Osset. Tortosa año 1826. (manuscrit, il·lustrat, pell, 198 pàgs. sense numerar, incorporades indulgències atorgades el 1871 i goigs posteriors a 1939). (Imatges pàg. 5 i 125. Al dors goigs de 1871, 1830-59?)

Historia crítica de la Sagrada Cinta (Copia sacada del original qe. está en el Archivo de D. Vicente Piñol, per Ramon Quinzà y Campos), (155 pàgs. tapes dures, manuscrit. Respon als vuit primers capítols del manuscrit de Vicent Pinyol).

Historia crítica de la Sagrada Cinta. (Manuscrit de 123 pàgines numerades en plecs de paper de 4 pàgines escrites, sense enquadernar. Respon als vuit primers capítols del manuscrit de Vicent Pinyol)).

El miracle de la bomba (acta notarial, 1851. Manuscrit amb coberta i 8 pàgines a r. i v.)

Homilia a honor de la Mare de Déu de l’Aldea: Ego autem cantabo… (manuscrit, de set quartilles (15,50 x 22,00) escrites a r. i v. i una a r. i cosit amb fil. Predicat a l’ermita en l’any 1818).

Sermón de la Santa Cinta de Tortosa, d’Angelo Sancho (guardat per Ramon Quinzà: manuscrit original de vuit pàgines a r. i v. en plec a manera de coberta).

TRESORERIA

Llibres de comptes

Major: 1. (3 març 1943 a 30 setembre 1971).- 99 pàgs. a r. i v.

 1. (1 octubre 1971 a 15 gener 1982).- 24 pàgs. a r. i v.

Comptaduria: 1. (12 agost 1939 a 28 març 1961).- 79 pàgs. a r. i v.

 1. (28 març 1961 a 19 juliol 1978).- 80 pàgs. a r. i v.

Caixa: 1. (1910 a 20 juny 1930).- 99 pàgs. a r. i v.

 1. (2 gener 1932 a 24 juliol 1936).- 36 pàgs. a r. i v.
 2. (1 juliol 1930 a 30 setembre 1947).- 99 pàgs. a r. i v.
 3. (19 juliol 1978 a 20 gener 1982).- 12 pàgs. a r. i v.
 4. (30 setembre 1947 a 30 setembre 1961).- 100 pàgs. a r. i v.
 5. (1 octubre 1961 a 6 octubre 1975).- 80 pàgs. a r. i v.

Talonaris de pagament de quotes:

Llibre 1: 1940 a 1942.

Llibre 2: 1943 a 1945.

Llibre 3: 1945 a 1984.

Estat de comptes:

1886-1887 sencer.

1896-1897 sencer.

1921-1922

1929

1933

1939 (desde la restauración de la Cofradía después de la liberación de la ciudad por las tropas nacionales)

Certificació del secretari de la Confraria (10.agost.1939) a efectes dels fons i disposició dels béns dipositats al Banc d’Espanya.

Instància del primer majordom, del 2 de gener de 1940) relativa als fons de la Confraria al Banc d’Espanya i a la liquidació de l’impost de Drets Reals (còpia en paper carbó).

1940-1941.

1940.

1941-1942 (no hi és)

1942 (3 octubre) – 1943 (2 octubre)

1943 (1 octubre) – 1944 (30 setembre)

1944 (1 octubre) – 1945 (30 setembre)

1945 (1 octubre) – 1946 (30 setembre)

1946 (1 octubre) – 1947 (30 setembre)

1947 (1 octubre) – 1948 (30 setembre)

1948 (1 octubre) – 1949 (30 setembre)

1949 (1 octubre) – 1950 (30 setembre)

1950 (1 octubre) – 1951 (30 setembre)

1951 (1 octubre) – 1952 (30 setembre)

1952 (1 octubre) – 1953 (30 setembre)

1953 (1 octubre) – 1954 (30 setembre)

1954 (1 octubre) – 1955 (30 setembre)

1955 (1 octubre) – 1956 (30 setembre)

1956 (1 octubre) – 1957 (30 setembre)

1957 (1 octubre) – 1958 (30 setembre)

1958 (1 octubre) – 1959 (30 setembre)

1959 (1 octubre) – 1960 (30 setembre)

1960 (1 octubre) – 1961 (30 setembre)

1961 (1 octubre) – 1962 (30 setembre)

1962 (1 octubre) – 1963 (30 setembre)

1963 (1 octubre) – 1964 (30 setembre)

1964 (1 octubre) – 1965 (30 setembre)

1965 (1 octubre) – 1966 (30 setembre)

1966 (1 octubre) – 1967 (30 setembre)

1967 (1 octubre) – 1968 (30 setembre)

1968 (1 octubre) – 1969 (30 setembre)

1969 (1 octubre) – 1970 (30 setembre)

1970 (1 octubre) – 1971 (30 setembre)

1971 (1 octubre) – 1972 (30 setembre)

1972 (1 octubre) – 1973 (30 setembre)

1973 (1 octubre) – 1974 (30 setembre)

1974 (1 octubre) – 1975 (6 octubre)

1975 (7 octubre) – 1976 (15 setembre)

1976 (16 setembre) – 1977 (20 setembre)

1977 (21 setembre) – 1978 (15 setembre) [4 plecs]

1978 (16 setembre) – 1979 (20 setembre) [3 plecs]

1979 (21 setembre) – 1980 (20 octubre) [3 plecs]

1980 (21 octubre) – 1981 (30 setembre)

1981 (1 octubre) – 1982 (30 setembre)

1982 (1 octubre) – 1983 (30 setembre)

1983 (1 octubre) – 1984 (30 setembre)

1984 (1 octubre) – 1985 (30 setembre)

1985 (1 octubre) – 1986 (30 setembre)

1986 (1 octubre) – 1987 (30 setembre)

1987 (1 octubre) – 1988 (30 setembre) [amb un plec de la peregrinació a Torreciudad, 9/10 d’abril de 1988]

1988 (1 octubre) – 1989 (30 setembre)

1989 (setembre) – 1990 (octubre) [dos plecs]

1990 (1 octubre) – 1991 (30 setembre)

1991 (1 octubre) – 1992 (30 setembre) (3 còpies)

1992 (1 octubre) – 1993 (30 setembre) (3 còpies + plec de factures)

1993 (1 octubre) – 1994 (30 setembre) (2 còpies)

1994 (1 octubre) – 1995 (30 setembre) (a incorporar)

1995 (30 setembre) – 1996 (2 setembre)

1996 (1 octubre) – 1997 (30 setembre)

1997 (1 octubre) – 1998 (30 setembre)

1998 (1 octubre) – 1999 (30 setembre)

1999 (1 octubre) – 2000 (30 setembre)

2000 (1 octubre) – 2001 (30 setembre)

2001 (1 octubre) – 2002 (30 setembre)

2002 (1 octubre) – 2003 (30 setembre) (a incorporar)

Diversos

Libro de Entradas y Salidas de la Sacristª de Nª Sª de la Cinta. Año 1816. (pell, amb lligalls – pàgines sense numerar).

libro-cuentas
Llibre de comptes. 1816

Captes

Donacions i quotes [testaments de Vicenta Mercè Estrany i de Concepción Quiñonero Vidal]

Estat de comptes (còpies)

Inversions:

* Llibretes d’estalvi (1919, 1943-1981)

* Deute amortitzable (1925-1941, 1956-1965)

* Accions i obligacions (1926-1942, 1940-1941, 1941-1943, 1942, 1942-1943, 1943- 1974, 1946 (Banc d’Aragó: Companyia Transmediterrània))

* Traspàs dels béns del Banc Hispano Colonial al Banc Central (1950)

* Resguards de dipòsits fets al Banc Central (1972-1975)

Anònim: “Novena dedicada al culte de Maria SS. por el grande favor que hizo á la Ciudad de Tortosa.” 1726-1757(?) (essent bisbe P. Bartolomé Camacho y Madueño.)

Anònim (?): “Los libros de la Santa Madre Teresa de Iesvs fvundadora de la refundación de los descalços, y descalças de N. Señora del Carmen…”.- València. 1649.

BAYERRI, Enrique: “Historia de Tortosa y su comarca”.- Tortosa, 1933-1958.

BEGUER i PINYOL, Manuel: “La Santa Cinta de Tortosa. Breve hi

BELTRAN, Josepho: “Poëma heroicum de Sacro”

storia documentada”.- Tortosa,1964. – 49 pàgines + índex.

BEGUER PINYOL, Manuel: “La Cinta de Tortosa. Medios prácticos para propagar su devoción y popularizar su culto”.- Tortosa, 1928.- 24 pàgs.

Cingulo B. Maria Virginis, quod ipsa dei- para noctis per umbras….”.- Introducció de Josep Joan Martí i epigrames de Bonaventura Abad Aynès, Jeroni Domingo Fort, Josep Armengol, Francesc Sociats Ferrer, Pere Joan Perera Blasco.- Tortosa, 1784.- 34 pàgs. Il·lustrat.

Traducción en prosa de la lengua castellana del poema heróico latino del Sagrado Cíngulo de la Virgen María, que entregó en prenda de su amor a los hijos de la fidelisima y exemplar ciudad de Tortosa”.- Tortosa, 1784.- 33 pàgs. il·lustrat.

Camino para ir al cielo, arma para pelear con el demonio, y estímulo para servir á Christo en la Sagrada Cinta de María Santisima que entregó a los hijos de la Fidelísima y Exemplar Ciudad de Tortosa en prenda de su amor: Oración panegírica”.- Pròleg de Josep Navarro, prior.- Tortosa, 1784.- 19 pàgs. il·lustrat.

Las Armas de Tortosa, Torre, Palmas y Corona en la Sagrada cinta de María Santísima, y en las sacrosantas cabezas de Cándida y Córdula, sus patronas“.- Pròleg de Miquel Serra i de Manuel Cors.-Tortosa, 1784.- 19 pàgs. il·lustrat (Tots quatre títols o articles estan enquadernats en un sol volum) ( Hi ha diverses imatges de la Cinta i ciutat) (Sermó predicat a 22 d’octubre de 1748).

BESTRATÉN SABATÉ, Manuel: A l’entorn del gran navegant Cristòfol Colom, de Santa Maria de la Cinta i Tortosa.- Tortosa (edició d’autor) 2000.

Certamen Literari de Tortosa. en honor de la Santíssima Verge de la Cinta en el XVè cincuantenari dels seu gloriós descens. 1928. (volums I i II unificats i enquadernats amb tapa dura, i els mateixos volums solts.) Tortosa, 1928.

JOVER, Mariano: Tortosa. Testimonio histórico-gráfico.- Tortosa (edició d’autor) 1973.- Guaflex, 447 pàgs. il·lustrat.

JOVER, Mariano: La Santa Cinta de Tortosa. VIII centenario, 1178-1978.- Tortosa (edició d’autor) 1978.- Guaflex, 329 pàgs. il·lustrat.

MAURÍ, Domingo: Sermón de la Santa Cinta, predicado en la Catedral Basílica de Tortosa, el 9 de septiembre de 1923, festividad de la octava.- Tortosa, Impremta Algueró & Bages, 1926.- 30 pàgs.

Memoria de la Gestión Administrativa realizada por la Excelentísima Gestora Municipal del término de Tortosa durante los años de 1939 al 1946, ambos inclusive.- Tortosa, Ajuntament, 1947.- sense paginar.

Reglamento del Liceo Lírico-Dramático de Tortosa, aprobado en junta general de 29 de junio de 1846.- Tortosa, Impremta de la Viuda de Puigrubí, 1846.- 23 pàgs.

TERESA DE JESÚS: Los libros de la Santa Madre Teresa de Iesvs fundadora de la reformación de los descalços, y descalças de N. Señora del Carmen.- València, 1649.- Tapes dures, 642 pàgs. + tabla de las cosas notables que contiene todo el libro…

VALIMAÑA, Mariano: Triduo en honor á la Virgen Santísima de la Cinta de Tortosa, para implorar en patrocinio las mujeres embarazadas ó en cinta.- Tortosa, Impr. Salvador Isuar, 1862.

Convocades per la Cofradia el 16 de setembre de 1807.

VIIè centenari. Poema- invitació. 1878.

Programes de festes del VIIè centenari, ciutat, bisbat, capitol i cofradia. 1878.

1928

1939

1941

1942

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1952

1953

1956

1957

1959

1965

1966

1977

1978
Edicions (per classificar)

sorteix
Agenda

march, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X